Veleposlaništvo RS Podgorica /GOSPODARSTVO /Program gospodarskih reform 2019-2021 /

Program gospodarskih reform za obobje 2020-2022

Program gospodarskih reform za Črno goro za obdobje 2020-2022 predstavlja najpomembnejši dokument v gospodarskem dialogu z Evropsko unijo. Program je tudi strateški dokument za srednjeročno makroekonomsko in fiskalno načrtovanje, ki vsebuje tudi program nadaljnjih aktivnosti za strukturne reforme, pomembne za zmanjšanje ali odpravo ovir za gospodarsko rast in krepitev konkurenčnosti.

Program gospodarskih reform za obdobje 2020-2022 je sestavljen iz treh ključnih poglavij: makroekonomski okvir, fiskalni okvir in poglavja o strukturni reformi.

Črnogorski model rasti bo temeljil na nadaljnji visoki naložbeni aktivnosti, diverzifikaciji domačega gospodarstva z močnejšo proizvodnjo in izvozom, zmerni rasti zasebne in vladne potrošnje, stabilizaciji uvoza in vse večjimi prihodki v turističnem sektorju.  Po oceni 3,1 odstotne rasti v letu 2019 se dinamika realne rasti v prihodnjih letih razlikuje, od 3,4% leta 2020, 2,8% leta 2021 do 3,2% leta 2022. Povprečje v štiriletnem obdobju je tako ocenjeno na raven 3,1%.

Črnogorski strateški razvojni cilj, kot je opredeljen v programu gospodarskih reform, predstavlja trajnostno in vključujočo gospodarsko rast, ki bo prispevala k zmanjšanju razvojne vrzeli države v primerjavi s povprečjem EU in izboljšanju kakovosti življenja njenih državljanov. BDP na prebivalca v tekočih cenah je za leto 2018 ocenjen na približno 7.500 EUR. Po podatkih Eurostata za leto 2018 izmed držav v regiji, ki imajo status kandidata ali potencialnega kandidata za članstvo v EU, ima Črna gora najvišji BDP na prebivalca po kupni moči, ki znaša 48% povprečja EU.

Črna gora bo v prihodnjem obdobju nadaljevala z izvajanjem ukrepov fiskalne politike in strukturnih reform v okviru svojih pristojnosti, da bi prispevala k doseganju javnofinančnega presežka do leta 2021 in zmanjšala raven javnega dolga, ki je pomemben za nadaljnjo krepitev makroekonomske stabilnosti in ustvarjanje trajnostne gospodarske rasti. Navedeni cilj je mogoče doseči z izvajanjem ukrepov gospodarske politike, namenjenih krepitvi makroekonomske stabilnosti države, zlasti s konsolidacijo javnih financ in povečanjem stabilnosti finančnega sektorja.

Posebnega pomena predstavljajo tudi ukrepi gospodarske politike, usmerjeni v reševanje strukturnih težav v gospodarstvu, kjer gre pretežno za odstranjevanje ključnih ovir za izboljšanje konkurenčnosti države in srednjeročno in dolgoročno povečanje potencialne gospodarske rasti.

Politika na področju javnih financ je pretežno usmerjena v krepitev  fiskalne stabilnosti z namenom zagotovitve dolgoročne vzdržnosti javnih financ. Trend je zmanjšanje javnega dolga na 62% v letu 2022. Ta cilj bo dosežen s stabilno rastjo javnih prihodkov, ki jo poganja predvsem nadaljnja rast gospodarske aktivnosti, pa tudi širitev davčne osnove, reformo davčne uprave, pa tudi s predvidenimi učinki izvajanja programov gospodarskega državljanstva in koncesijskih dohodkov ter  pristojbin za dolgoročni najem Letališča Črne gore (letališči Podgorica in Tivat).