Veleposlaništvo RS Podgorica /GOSPODARSTVO /Črna gora - Splošne gospodarske informacije /

SPLOŠNE GOSPODARSKE INFORMACIJE O ČRNI GORI

SPLOŠNE GOSPODARSKE INFORMACIJE O ČRNI GORI

Informacije o makroekonomskih in fiskalnih kazalnikih ter projekcije

Gospodarska rast v Črni gori bo v letu 2018 po izračunih Svetovne banke dosegla 3,8%, v letu 2019 naj bi se zmanjšala za eno odstotno točko in bo po napovedih znašala 2,8%, v letu 2020 pa 2,5%.

Stopnja javnega dolga znaša več kot 70% BDP, Vlada je skladno z najavo v streteških dokumentih najavila njegovo zmanjšanje do leta 2020 na raven 60%, kar predstavlja tudi zgornjo mejo visoko zadolženih držav po maastritskih kriterijih.

Vlada Črne gore je sprejela Program ekonomskih reform Črne gore do leta 2019. Program predvideva srednjeročni makroekonomski in makrofiskalni okvir in naj bi zagotavljal trajnostno in vključujočo gospodarsko rast, ki bo prispevala k zmanjšanju razvojnega zaostanka v primerjavi s povprečjem v EU ter posledično povečala kakovost življenja državljanov.

Prioritetni cilji ekonomske politike Črne gore so konsolidacija javnih financ, hiter ekonomski razvoj, izboljšanje poslovnega okolja, privabljanje tujih investitorjev in priprave ter izvedbe novih razvojnih projektov.

Program je kombinacija ukrepov ekonomske politike, usmerjene v krepitev gospodarske stabilnosti in izboljšanje konkurenčnosti gospodarstva. Načrtovana gospodarsko rast predvideva v povprečju vsaj 1,2 mlrd EUR investicij letno.

Črna gora je ustvarila pomemben napredek v strukturnih reformah realnega, finančnega sektorja in sektorja države. Vpliv globalne krize je strukturne reforme upočasnila, vendar jih ni zaustavil.

V naslednjem obdobju načrtuje ČG naslednje aktivnosti:

 • zaokrožitev procesa privatizacije (realizacija neuspelih tenderjev iz predhodnih let, projekti za katere je že izdelana planska dokumentacija vključujoč tenderje za dajanje v dolgoročni zakup nekaj vojno-turističnih kompleksov);
 • usmerjanje državne pomoči za raziskovanje, razvoj in inovacije, pomoč za učinkovito koriščenje energije, vlaganje v varstvo okolja, pomoč malim in srednjim podjetjem (ugodni krediti, subvencionirana obrestna mera, nižji davki in oprostitev davkov);
 • znižanje stroškov sodelujočih v postopkih javnih razpisov;
 • izboljšanje poslovnega okolja – znižanje/ukinjanje stroškov vezanih na gradbeno zemljišče, reorganizacija javnega sektorja, izboljšanje pokojninskega sistema, uvajanje javno-privatnega partnerstva v zdravstvu, uvajanje najnovejših informacijskih tehnologij v sistem izobraževanja;  popravek zakonodaje, ki se nanaša na izdajanje gradbenih dovoljenj;
 • razvoj znanja (izobraževanje, znanost) – usklajevanje izobraževanja s potrebami tržišča dela (znižanje števila študentov na določenih študijskih programih, vzpostavljanje sistema za kontinuirano spremljanje kariere diplomiranih študentov, izboljšanje mobilnosti študentov in profesorjev, definiranje novega modela financiranja visokega šolstva, stimuliranje deficitarnih panog  – srednješolski kader (gradbena stroka);
  povezovanje znanosti in gospodarstva (osnovanje tehnoloških parkov, centrov uspešnosti, vlaganja v raziskovanje...);
 • realizacije pomembnih infrastrukturnih projektov, predvsem v sektorjih transporta, energetike, turizma…;
 • reševanje problemov nekvalitetnih kreditov, kot ključnega problema bančnega sektorja;
 • usklajevanje politike zaposlovanja z izobraževalnim sistemom;
  izboljšanje sistema zdravstvene zaščite (implementacija ukrepov preventivnih programov, optimizacija sekundarnega in terciarnega nivoja zdravstvene zaščite, vlaganja v zdravstveno infrastrukturo; racionalizacija mreže zdravstvenih ustanov; vzpostavljanje osem zdravstvenih centrov);
 • optimizacija števila zaposlenih v javnem sektorju, znižanje stroškov dela in boljše koncentracije kadrovskih, finančno-materialnih in tehničnih resursov.