Veleposlaništvo RS Podgorica /INFORMACIJE O IZDAJANJU VIZA I DOBIJANJE DOZVOLE ZA PRIVREMENI BORAVAK /Kako podnijeti zahtjev za vizu /

Kako podnijeti zahtjev za vizu

OSNOVNA DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA DOBIJANJE ŠENGEN VIZE:

 1. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE VIZE https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZZ/Dokumenti/konzularne-zadeve/oddelek-za-vize/vloge-za-vize-januar-2020/Application-form-C-SI.pdf
 2. VAŽEĆI PASOŠ i FOTOKOPIJA PERSONALNE STRANE PASOŠA (pasoš mora važiti još najmanje 3 mjeseca preko važnosti tražene vize).
 3. JEDNA FOTOGRAFIJA za dokumente, novija (jasno vidljivo lice, dimenzije 3,5x4,5 cm).
 4. POLISA MEĐUNARODNOG KOMERCIJALNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA koja pokriva period važenja tražene vize, sa minimalnim pokrićem 30.000 EUR.
 5. DOKAZ O SREDSTVIMA ZA IZDRŽAVANJE:
  - 1. za zaposlene: potvrda o zaposlenju sa naznačenim primanjima, funkcijom i radnim stažem u preduzeću. Potvrda mora da bude datirana, sa jasno vidljivim potpisom odgovornog lica i pečatom.
  - 2. za penzionere: potvrda o isplaćenoj penziji (ne starija od 3 meseca).
  - 3. za studente i srednjoškolce: potvrda o školovanju i dokaz o primanju lica koja ih izdržavaju.
  - 4. za zanatlije i samostalne preduzetnike i umjetnike: potvrda o zaposlenju sa naznačenim primanjima, funkcijom i radnim stažom u preduzeću. Potvrda mora da bude datirana, sa jasno vidljivim potpisom odgovornog lica i pečatom.
  - 5. za poljoprivrednike: potvrda opštine o bavljenju poljoprivredom.
  - 6. za domaćice i ostala izdržavana lica: dokaz o primanju lica koja ih izdržavaju ili drugi dokaz o dovoljnim sredstvima za boravak u zemlji Šengena.
  - 7. za pomorce: pomorska knjižica.
  - Ukoliko stranka ne posjeduje ništa od gore navedenih finansijskih sredstava, potrebno je priložiti garantove tri poslednje platne liste. 

 

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA DOBIJANJE ŠENGEN VIZE ZA PRIVATNO PUTOVANJE:

Gore navedena dokumentacija od 1 – 5.

6. MALOLJETNE OSOBE koje putuju same: OVJERENA SAGLASNOST OBA RODITELJA ili ZAKONITIH STARATELJA. MALOLJETNE OSOBE koje putuju samo sa jednim roditeljem: OVJERENA SAGLASNOST DRUGOG RODITELJA.
7. ORIGINALNO GARANTNO PISMO državljana ili stranca sa boravkom u šengenskim zemljama  (ovjereno u upravnoj jedinici ili kod notara na propisanom obrascu).

http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/konzulara/Obrazci/garantno_pismo-objava.pdf


Obavezni podaci u garantnom pismu:
• ime i prezime, datum i mjesto rođenja osobe koja poziva
• potpuna adresa i telefon osobe koja poziva
• ime i prezime, datum i mjesto rođenja pozvane osobe
• potpuna adresa pozvane osobe
• namjera posjete
• trajanje posjete i datum dolaska u zemlju Šengena
• potpuna adresa pozvane osobe za vrijeme boravka u zemlji Šengena
• izjava osobe koja poziva da će snositi sve eventualne troškove u vezi  sa posjetom pozvane osobe u zemlji Šengena
• saglasnost osobe koja poziva da se svi podaci u garantnom pismu mogu koristiti za potrebe provjera u evidencijama nadležnih organa zemalja Šengena i država članica i institucija Evropske Unije.
 

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA DOBIJANJE ŠENGEN VIZE ZA POSLOVNU POSJETU:

Gore navedena dokumentacija od 1 – 5.

6.  ORIGINALNI POZIV PRAVNOG LICA REGISTROVANOG U ZEMLJI ŠENGENA. Za privredna pravna lica, razna društva, klubove i civilne organizacije obavezno ovjereno u Upravni enoti ili kod notara.
Obavezni podaci u pozivu:
• naziv pravnog lica i vidljivo ime i prezime odgovorne osobe
• potpuna adresa i telefon pravnog lica
• ime i prezime, datum i mjesto rođenja pozvane osobe
• potpuna adresa pozvane osobe
• namjena posjete
• trajanje posjete i datum dolaska u zemlju Šengena
• izjava pravnog lica koje poziva da će u zemlji Šengena snositi sve eventualne troškove u vezi sa posjetom pozvane osobe.
• saglasnost pravnog lica koje poziva da se svi podaci u pozivu mogu koristiti za potrebe provjera u evidencijama nadležnih organa zemalja Šengena  i država članica i institucija Evropske Unije.
• Za pomorce: garantno pismo od brodskog agenta, koji ima registrovanu firmu u zemlji u kojoj će se pomorac ukrcati na brod.
6.1. VOZAČI KAMIONA: potvrda o članstvu u Nacionalno Udruženje Crne Gore za međunarodni drumski saobraćaj.
6.2. NOVINARI: potvrda o članstvu u Nacionalno Udruženje Novinara Crne Gore.
6.3. NEVLADINE ORGANIZACIJE: pozivno pismo organizacije koja poziva, potvrda o članstvu u NVO i potvrda o registraciji NVO.

 
DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA DOBIJANJE ŠENGEN VIZE ZA TURISTIČKA PUTOVANJA:


Gore navedena dokumentacija od 1 – 5.


6. MALOLJETNE OSOBE koje putuju same: ovjerena saglasnost oba roditelja ili zakonitih staratelja. maloljetne osobe koje putuju samo sa jednim roditeljem: ovjerena saglasnost drugog roditelja.
7. ORIGINAL POTVRDA O UPLAĆENOM TURISTIČKOM ARANŽMANU (VOUCHER) iz zemlje destinacije u iznosu najmanje 30% cijene aranžmana ili POTVRDA BANKE o uplaćenom aranžmanu i AVIO KARTA ili dokumentacija za avtomobil.

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA DOBIJANJE ŠENGENSKE VIZE IZ DRUGIH RAZLOGA:


Gore navedena dokumentacija od 1 – 5.


6. MALOLJETNE OSOBE koje putuju same: ovjerena saglasnost oba roditelja ili zakonitih staratelja. maloljetne osobe koje putuju samo sa jednim roditeljem: ovjerena saglasnost drugog roditelja.

A: Za liječenje u zemlji Šengena:
• potvrda o liječenju u zemlji Šengena od ustanove gdje će se liječenje vršiti uz potvrdu o plaćanju zdravstvenih usluga u zemlji destinacije.
B: Za primaoce penzija u zemlji Šengena:
• potvrda o primanju penzije.
C: Za vlasnike nekretnina u zemlji Šengena:
• potvrda o vlasništvu nekretnine.
 
DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA DOBIJANJE ŠENGEN VIZE ZA TRANZIT:

1. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE VIZE (u potpunosti ispunjen štampanim latiničnim slovima i potpisan)
2. VAŽEĆI PASOŠ (mora važiti još najmanje 3 meseca preko važnosti tražene vize). U slučaju da važeći pasoš traje kraće od godinu dana potrebno je priložiti i stari pasoš na uvid.
3. 1 FOTOGRAFIJA za dokumente, novija (jasno vidljivo lice, dimenzije 3,5 x 4,5 cm)
4. FOTOKOPIJA VAŽEĆE VIZE DRŽAVE CILJA PUTOVANJA
5. FOTOKOPIJA POVRATNE VOZNE KARTE KRAJNJE DESTINACIJE PUTOVANJA
6. POTVRDA O ZAPOSLENJU (uz naznačeni period odsustvovanja i ponovnog vraćanja na posao, ovjereno od strane odgovornog lica)
7. POLISA MEĐUNARODNOG KOMERCIJALNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA koja pokriva period važenja tražene vize, sa minimalnim pokrićem 30.000 EUR.

Gore navedena dokumentacija je minimalni uslov za podnošenje zahtjeva za izdavanje vize, što znači da se po potrebi mogu zahtjevati dodatna dokumenta. Obrada zahtjeva traje od 7 do 30 dana. Navedeno vrijeme važi samo u slučaju da se prilikom predaje podnese sva neophodna dokumentacija i ukoliko nije potrebna dalja provjera ili konsultacija.


Taksa za vizni postupak iznosi 80,00 € (prema Sporazumu o olakšicama taksa iznosi 35,00 €) i plaća se prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje vize u gotovini kod službenika na šalteru konzularnog odjeljenja. U slučaju odbijanja zahtjeva, novac se ne vraća!


Sva dokumentacija mora biti na crnogorskom, slovenačkom ili engleskom jeziku.


Zahtjev za izdavanje vize se može dobiti besplatno na Ambasadi Republike Slovenije. Dokumentacija za dobijanje vize se predaje lično. Sva dokumentacija mora biti u originalu.

PREDLAŽEMO POLISE SLEDEĆIH OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA U CRNOJ GORI:

• Lovćen osiguranje
• Sava Montenegro
• Generali Osiguranje Montenegro
• Uniqa neživotno osiguranje
• Swiss osiguranje
• I svih osiguravajućih društava sa sjedištem u EU.

Polisa putničkog zdravstvenog osiguranja mora ispunjavati sledeće uslove:
 
• važi za Republiku Sloveniju i države EU
• minimalno pokriće iznosi 30.000 €
• pokriće uključuje troškove repatrijacije iz zdravstvenih razloga, hitnih medicinskih tretmana i/ili hitnog liječenja u bolnici.