Veleposlaništvo RS Podgorica /KONZULARNE INFORMACIJE /

Konzularne informacije

Konzulat RS se nahaja na isti lokaciji kot veleposlaništvo, Atinska 41, Podgorica.

Tel: +382 20 618 151
Faks: +382 20 655 672
E-pošta: sloembassy.podgorica(at)gov.si

Uradne ure za delo s strankami so v torek, sredo in četrtek od 10:00 do 12:00 po predhodni najavi (+382 20 618 151, sloembassy.podgorica(at)gov.si). Stranke lahko v primeru konzularanih vprašanj pokličejo +382 20 618 151 vsak delovni dan med 9:00 in 10:00 ter 12:00 in 13:00. Prav tako stranke konzularna vprašanja pošljejo po elektronski poti na sloembassy.podgorica(at)gov.si

Slovenski in državljani držav Evropske unije, ki se nahajajo v Črni gori, lahko v nujnih primerih (izguba osebnih dokumentov, smrt v družini, odvzem prostosti, prometna nesreča in drugi izredni dogodki) za konzularno pomoč pokličejo dežurni telefon veleposlaništva na št.:+382 67 239 123.

Slovenskim državljanom vizum ni potreben in lahko v Črno goro vstopajo ter tam bivajo do 30 dni na podlagi slovenske osebne izkaznice in turistične prepustnice, ki jo izdajo obmejni organi Črne gore ob vstopu v državo. Na podlagi slovenskega potnega lista pa je bivanje brez vizuma na celotnem ozemlju Črne gore dovoljeno do 90 dni.

Storitve za slovenske državljane >>>

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Radno vrijeme za rad sa strankama je utorkom, srijedom i četvrtkom od 10:00 do 12:00 časova, uz predhodno zakazivanje (+382 20 618 151, sloembassy.podgorica@gov.si). Stranke u slučaju konzularnih pitanja mogu pozvati broj telefona +382 20 618 151 svakog radnog dana između 9:00 i 10:00 i između 12:00 i 13:00 časova. Takođe, stranke mogu sva konzularna pitanja slati na email: sloembassy.podgorica(at)gov.si.

Slovenački i državljani država Evropske unije, koji se nalaze u Crnoj Gori, u hitnim situacijama (gubitak ličnih dokumenata, smrt u porodici, lišenje slobode, saobraćajna nezgoda i druge vanredne situacije, za konzularnu pomoć mogu pozvati dežurni telefon ambasade +382 67 239 123.

Slovenačkim državljanima nije potrebna viza i u Crnu Goru mogu ući i boraviti do 30 dana na osnovu slovenačke lične karte i turističke propusnice, koju izdaju granični organi Crne Gore prilikom ulaska u državu. Na osnovu slovenačkog pasoša, boravak bez vize na čitavoj teritoriji Crne Gore, dozvoljen je do 90 dana.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBVESTILO SLOVENSKIM DRŽAVLJANOM!

 

Vodenje matičnih dejstev in spremembe osebnega statusa državljanov Republike Slovenije v matičnem registru

Zaradi zakonske obveze vodenja osebnega statusa državljanov Republike Slovenije so državljani, ki živijo v tujini dolžni neposredno ali preko pristojnega diplomatsko konzularnega predstavništva Republike Slovenije ažurno obveščati pristojne organe v Republiki Sloveniji o vseh spremembah osebnih stanj, izvršenih v tujini.

Med matična dejstva in druge spremembe osebnega stanja uvrščamo:
• rojstvo,
• zakonsko zvezo,
• partnersko zvezo,
• smrt,
• spremembe osebnega imena,
• priznanja očetovstva,
• podaljšanja roditeljske pravice,
• odvzem in vrnitev poslovne sposobnosti,
• pridobitev in prenehanje državljanstva idr.

 

Vpis dejstev, ki so se državljanom Republike Slovenije dogodila v tujini

Matična dejstva, nastala v tujini se v Republiki Sloveniji vpišejo v matični register na podlagi izpiska (javne listine) tujega organa. Izpisek mora biti overjen in preveden v slovenski jezik, tuje sodne odločbe pa mora potrditi tudi sodišče v Republiki Sloveniji.

 

Osebno ime

Državljan Republike Slovenije lahko veljavno spremeni osebno ime le v RS, v skladu z zakonom, ki v Republiki Sloveniji ureja to področje.  Če državljan spremeni osebno ime v državi, katere državljanstvo ima poleg slovenskega, se ta sprememba v Republiki Sloveniji ne upošteva in jo v RS ni mogoče vpisati v uradne evidence, kar pomeni, da osebni dokumenti, izdani v Republiki Sloveniji ne bodo glasili na to osebno ime.

V primeru, ko državljan RS spremeni priimek s sklenitvijo zakonske zveze, mora biti iz izpiska tujega organa razviden nov priimek, ki ga državljan uporablja. Če je priimek sestavljen iz več kot dveh besed pa mora podati tudi izjavo o izbiri priimka za pravni promet. Na ta priimek mu bodo, na njegovo zahtevo izdani tudi osebni dokumenti v RS.    


Za izdajo izpiskov in potrdil iz matičnega registra so pristojne upravne enote, v tujini pa diplomatsko konzularno predstavništvo.

 

Vodenje podatkov o prebivališču v Registru stalnega prebivalstva


MNZ RS in drugi pristojni organi vodijo register stalnega prebivalstva zaradi zagotovitve pregleda nad stanjem in gibanjem prebivalstva. Podatki za vodenje te evidence se zbirajo neposredno od posameznika na katerega se podatki nanašajo ali iz že obstoječih zbirk podatkov in evidenc, ki jih na podlagi zakonov vodijo in upravljajo pristojni organi.


Na podlagi Zakona o prijavi prebivališča je dolžnost posameznika, da v roku 8 dni prijavi stalno prebivališče in spremembo naslova stanovanja, odjavi stalno prebivališče, če se za stalno odseli z območja Republike Slovenije, prijavi začasni odhod z območja Republike Slovenije, ki traja več kot tri mesece. Posameznike mlajše od 18. let ter posameznike, ki niso poslovni sposobni, morajo prijaviti oziroma odjaviti starši ali skrbniki, oziroma tisti pri katerih stalno prebiva.


Spremembo naslova stanovanja v tujini državljani RS lahko prijavijo na diplomatsko konzularnem predstavništvu RS v tujini ali na upravni enoti v domovini, na predpisanem obrazcu, ki ga pridobijo pri uradni osebi ali na Državnem portalu Republike Slovenije - elektronski naslov: http://e-uprava.gov.si/e-uprava/.


Dosledno sporočanje spremembe prebivališča je izrednega pomena za ažurno vodenje registra stalnega prebivalstva v katerem se vodi tudi evidenca volilne pravice.


Na podlagi Zakona o evidenci volilne pravice se v evidenco volilne pravice vpiše vsakega državljana RS, ki je dopolnil 18. let starosti in mu ni bila odvzeta volilna pravica.


Državljana RS, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji in še ni vpisan v evidenco volilne pravice državljanov RS, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, se vpiše v evidenco volilne pravice na podlagi njegove zahteve ali po uradni dolžnosti upravnega organa, če razpolaga s podatki, ki so potrebni za vpis v evidenco volilne pravice, ti podatki so: ime, priimek, spol, datum rojstva, državljanstvo, podatki o zadnjem stalnem prebivališču državljana ali enega od staršev v Republiki Sloveniji.


MNZ si prizadeva, da se za vse državljane RS, ki nimajo stalnega prebivališča v RS, vzpostavi ažurna evidenca volilne pravice, za to pa potrebuje popoln naslov stalnega prebivališča, poštno številko ter naslov za uresničevanje volilne pravice, ki je zadnji stalni naslov državljana v Republiki Sloveniji. Če državljan RS tega ni imel se določi naslov zadnjega stalnega prebivališča matere ali očeta. Če tudi tega naslova ni, državljan RS sam izjavi v kateri volilni enoti in volilnem okraju v Republiki Sloveniji bo uresničeval volilno pravico.


Interes MNZ RS, MZZ RS in upravnih enot v Republiki Sloveniji je, da se vzpostavi točna in popolna evidenca, zato poziva državljane RS, da se čim prej oglasijo na najbližjem predstavništvu RS, da skladno z določbami Zakona o prijavi prebivališča sporočijo morebitno spremembo naslova stalnega prebivališča kakor tudi podatke o naslovu za uresničevanje volilne pravice.