Veleposlaništvo RS Podgorica /Novice /
03.10.2017  

Zbiranje podpisov volivk in volivcev v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma

Državni zbor Republike Slovenije obvešča, da je pobudnik Jožef Ivan Ocvirk, Velesovska 81, 4208 Šenčur, na podlagi Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, vložil obvestilo o pobudi volivcem za vložitev zahteve za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-K), ki ga je Državni zbor sprejel 19.9.2017.

V postopku obravnave je bilo ugotovljeno, da pobuda izpolnjuje z zakonom določene pogoje, zato je predsednik Državnega zbora določil, da je prvi dan koledarskega roka za zbiranje podpisov volivk in volivcev v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-K) torek, 3.10.2017. Zadnji, petintrideseti dan za zbiranje podpisov, pa je ponedeljek, 6. 11. 2017.

Za zbiranje podpor je pobudnik določil geslo:

ZA RAZUMNE ČAKALNE VRSTE

V navedenem roku bodo lahko volivci podali podporo na predpisanem obrazcu . Vzorec obrazca in vzorec pravilno izpolnjenega obrazca sta prilogi tega dopisa.

Skladno s 16.b členom ZRLI da volivec svojo podporo z vpisom osebnih podatkov na obrazec za podporo volivca, na katerem je navedeno, da daje podporo pobudi za vložitev zahteve za zakonodajni referendum (opcija A). Volivec lahko da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu samo enkrat.

Podpora se lahko v skladu z zgoraj navedeno določbo zakona poda na naslednje načine:

1. OSEBNO PRED PRISTOJNIM ORGANOM

Volivec lahko da podporo osebno pred pristojnim organom, ki vodi evidenco volilne pravice, ne glede na kraj stalnega prebivališča. Uradna oseba ob predložitvi obrazca podpore najprej ugotovi identiteto volivca in ga po podpisu in overitvi vnese v računalniško evidenco. Ob tem opozarjamo, da se identiteta praviloma ugotovi na podlagi veljavne javne listine (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje, maloobmejna prepustnica, orožna listina).

Opozarjamo, da je pri potrjevanju obrazcev potrebno skrbno preveriti, da so vsi podatki, ki jih vpisuje volivec oziroma volivka vpisani čitljivo in popolno, enako velja za podatke, ki jih vpiše uradna oseba. Obrazec mora biti žigosan in podpisan s strani volivke oziroma volivca in uradne osebe, saj je le takšno podporo mogoče šteti kot veljavno.

Ministrstvo za notranje zadeve je za vse upravne enote že aktiviralo enotno računalniško šifro za evidentiranje podpor predlogu; vnos podpore se evidentira pod šifro 750. Podpore se v registru stalnega prebivalstva, evidenci volilne pravice, evidentira v zavihku »Podpore/Podpisi« s transakcijo PV13  ali PV17 .

Potrjen obrazec vrnite volivcu, saj obrazce podpore zbira pobudnik.

V času, ko teče rok za zbiranje podpisov morate zagotoviti in upoštevati, da:

 v uradnih prostorih ni dovoljeno vzpodbujati strank za dajanje podpore;
 lahko volivec da podporo zahtevi v poslovnem času na sedežih upravnih enot in krajevnih uradov oz. informacijskih pisarnah;
 v uradnih prostorih označite mesta dajanja podpor;
 na vidnem mestu objavite vzorec pravilno izpolnjenega obrazca podpore in naslov, kamor volivci pošljejo potrjen obrazec podpore:

Ocvirk Jožef Ivan
P.P. 3
4208 Šenčur

 glede na kadrovske in prostorske možnosti zagotovite eno ali več posebnih okenc za evidentiranje podpor;
 upoštevajte predpisane obrazce za dajanje podpor in kvalitetne fotokopije;
 skladno z 2.a členom Odredbe o določitvi obrazca podpore volivca ste obrazce dolžne zagotoviti upravne enote, volivcem pa so na voljo brezplačno;
 obrazci podpor morajo biti čitljivo izpisani, podpisani in vidno ožigosani;
 zagotovite, da bodo dane podpore, ki vam jih bo dostavil pobudnik, še isti dan evidentirane v računalniško evidenco, pobudnik je ob tem lahko prisoten;
 primerno se organizirajte ob morebitni najavi prihoda večjega števila volivcev;
 podatkov o številu danih podpor ne smete posredovati nikomur. O številu zbranih podpor bo, na podlagi centralne računalniške evidence, pobudnika obveščalo tukajšnje ministrstvo, zainteresirano javnost pa bo obveščal le pobudnik.

 

2. PREKO ENOTNEGA DRŽANEGA PORTALA E-UPRAVA

Volivec lahko podpiše obrazec tudi preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom (3. in 4. odstavek 16.b člena ZRLI). Upravna enota prejet elektronsko podpisan obrazec natisne (ni ga dovoljeno prepisovati na drugi obrazec podpore) in na podlagi uradnih evidenc preveri identiteto volivca. Če ugotovi, da je elektronski obrazec podpisan in volivec vpisan v evidenco volilne pravice, podpora pa še ni evidentirana, podporo evidentira v računalniški evidenci s transakcijo PV13 ali PV17 in potrjen obrazec pošlje pobudniku. Na mesto podpisa volivca pa pripiše uradni zaznamek o elektronskem podpisu: »Elektronski podpis«.

V primeru, da podpisnik ali elektronski podpis ne bosta izpolnjevala z zakonom določenih pogojev, mora upravna enota zavrniti potrditev obrazca in o tem obvestiti podpisnika podpore.


3. VOLIVCI V BOLNIŠNICAH, DOMOVIH ZA STAREJŠE OBČANE, ZAVODIH ZA INVALIDNE OSEBE, NA PRESTAJANJU ZAPORNE KAZNI

Volivci, ki so v času zbiranja podpor v bolnišnicah, domovih za starejše, zavodih za invalidne osebe in podobnih zavodih ter osebe na prestajanju zaporne kazni, lahko svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi posebej za to pooblaščena oseba organa oziroma zavoda. Odgovorna oseba zavoda oziroma organa, pooblasti osebo zaposleno v zavodu oziroma organu (npr: socialno delavko, osebo odgovorno za prijavo prebivališča itd.).

Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred pooblaščeno osebo organa oziroma zavoda. Pooblaščena oseba preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje, maloobmejna prepustnica, orožna listina) in volivčev podpis potrdi s svojim lastnoročnim podpisom (na levi strani obrazca -  vzporedno s podpisom volivca) ter žigom organa oziroma zavoda.

Volivec tako izpolnjen obrazec podpore pošlje pobudniku, ki poskrbi, da se dana podpora pošlje upravni enoti za vpis podpore v računalniško evidenco.

Upravna enota preveri ali je volivec vpisan v evidenco volilne pravice, ali je morebiti že dal podporo in če je volivčeva identiteta bila preverjena s strani pooblaščene osebe organa oziroma zavoda. Če volivec ni vpisan v evidenco volilne pravice in ga do poteka roka, ki je določen za dajanje podpor, ni mogoče vpisati, oziroma je bilo ugotovljeno, da je podporo že podal, ali, da njegova identiteta ni bila preverjena s strani pooblaščene osebe, upravni organ o tem pisno obvesti vlagatelja, to je pobudnika in volivca. Nepotrjen obrazec upravni organ vrne pobudniku. Tak način dajanja podpore se v računalniški evidenci evidentira s transakcijo PV13 ali PV17.

Ministrstvo za notranje zadeve bo zavode, bolnišnice, domove in druge ustanove o možnostih in načinih dajanja podpor obvestilo s posebnim dopisom.

 

4. VOLIVCI, KI STALNO ALI ZAČASNO PREBIVAJO V TUJINI

Osebe, ki med potekom roka za zbiranje podpisov stalno ali začasno prebivajo v tujini, lahko svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije v tujini (v nadaljevanju: DKP) ali oseba, ki jo za potrjevanje identitete volivcev določi ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve (v nadaljevanju: MZZ).

Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo. Uradna oseba preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije, na levi strani obrazca (vzporedno s podpisom volivca), oziroma z lastnoročnim podpisom, če identiteto potrdi oseba, ki jo za potrjevanje identitete določi MZZ.

Volivec tako izpolnjen obrazec podpore pošlje pobudniku, ki poskrbi, da se podana podpora zaradi vpisa le-te v računalniško evidenco, pošlje upravni enoti.

Upravna enota preveri ali je volivec vpisan v evidenco volilne pravice, ali je morebiti že dal podporo in če je volivčeva identiteta bila preverjena s strani uradne osebe DKP ali osebe, ki jo je za potrjevanje identitete določilo MZZ. Če volivec ni vpisan v evidenco volilne pravice in ga do poteka roka, ki je določen za dajanje podpor, ni mogoče vpisati, oziroma je bilo ugotovljeno, da je podporo že dal, ali, da njegova identiteta ni bila preverjena s strani uradne ali pooblaščene osebe, upravni organ o tem pisno obvesti vlagatelja, to je pobudnika in volivca. Nepotrjen obrazec upravni organ vrne pobudniku. Tak način dajanja podpore se v računalniški evidenci evidentira s transakcijo PV13 ali PV17.

 

5. BOLNI IN INVALIDI

Osebe, ki imajo v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno ali začasno prebivališče, vendar zaradi bolezni ali invalidnosti ne morejo osebno pred pristojni organ, lahko svojo podporo dajo pred uradno osebo pristojnega organa, ki takšno osebo obišče na domu najpozneje šest dni pred iztekom roka za predložitev zahtev oz. dajanje podpor.

Zahtevo za obisk na domu lahko upravni enoti sporočijo po telefonu ali preko e-pošte ali navadne pošte, vendar najpozneje petnajst dni pred iztekom roka, ki je določen za predložitev zahteve. V zahtevi navedejo svoje osebne podatke, naslov stalnega prebivališča, telefonsko številko, z navedbo, da se zaradi bolezni ali invalidnosti ne morejo osebno zglasiti pred upravnim organom. Zdravstvenega stanja ni potrebno dokazovati, zadošča le navedba volivca.

Upravni organ preveri ali je vlagatelj vpisan v evidenco volilne pravice in ga po telefonu obvesti o obisku uradne osebe na njegovem domu. Uradna oseba pripravi obrazec podpore in volivca obišče na njegovem domu najkasneje šest dni pred iztekom roka za vložitev zahteve, preveri njegovo identiteto ter potrdi obrazec z lastnoročnim podpisom in žigom upravnega organa. Potrjen obrazec podpore volivec nato pošlje pobudniku.

Uradna oseba vpiše dano podporo v poseben seznam ter jo še isti dan evidentira v računalniško evidenco. Volivca, ki ni vpisan v evidenco volilne pravice in ga do poteka roka, ki je določen za dajanje podpor, ni mogoče vpisati, upravni organ pisno obvesti. Tak način dajanja podpore se v računalniški evidenci evidentira s transakcijo PV13 ali PV17.

Za vsa podrobnejša pojasnila se lahko obrnete na Urad za upravne notranje zadeve in naturalizacijo, Sektor za registracijo prebivalstva in javne listine, in sicer:

- Mirjana Štefanič, tel. štev. 01/428-48-15, e-pošta: mirjana.stefanic(at)gov.si
- Renata Blaznik, tel. štev. 01/428– 44-30, e-pošta: renata.blaznik(at)gov.si